Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

 

PRO Dymokury

Program rozvoje obce Dymokury je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2018–2024, tj. na 7 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 20 let (přibližně do roku 2035, což odpovídá realizaci 3 návazných PRO). Program rozvoje obcí je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, vyhodnocení dotazníkových šetření, SWOT analýza) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity, podpora realizace).

Přiložené soubory:
PRO Dymokury.pdf