SPOVPro - 1
SPOVPro - 1
SPOVPro - 1
Obnova a rozvoj duchovního a společenského života na venkově
Obnova a rozvoj duchovního a společenského života na venkově

Obnova a rozvoj duchovního a společenského života na venkově

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010117

Projekt Spolku pro obnovu venkova ČR, podpořený z OP Zaměstnanost (prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa) se zaměřuje na posílení strategického řízení venkovských obcí. Při řešení projektu bude kladen důraz na participaci obyvatel, na prohloubení duchovního a společenského života na venkově a na podporu hodnot a dědictví venkova. V obcích zapojených do projektu budou zpracovány programy rozvoje obce (PRO). PRO budou zpracovány dle metodiky MMR vzniklé v minulém plánovacím období EU. Proces tvorby istruktur a PRO budou inovovány, aby lépe reflektovaly specifická témata rozvoje venkova.

Cílem projektu je posílit a zkvalitnit proces strategického řízení rozvoje obcí do 3000 obyvatel s důrazem na vyvážený rozvoj jejich místních částí a uchování jejich urbanistického charakteru (např. historická jádra nebo části s památkovou ochranou) a tím zefektivnit nakládání s finančními a lidskými zdroji ve venkovských obcích, podpořit prohloubení společenského a duchovního života na venkově a posílit hospodářskou stabilitu a prosperitu venkova.

Projekt řeší strategické řízení obcí, neboť u značné části obcí strategické řízení zcela chybí nebo je nízká jeho kvalita. Projekt má za cíl přispět k zavedení efektivního strategického řízení ve venkovských obcích. Kvůli neexistenci strategického řízení nebo špatně či nevhodně uplatňované strategii řízení jsou jednotlivé procesy a postupy zavedené v obcích mnohdy zdlouhavé, neefektivní a nesouvislé. Tím dochází ke zvyšování nákladů obcí na využívání nejen finančních, ale také lidských zdrojů. Potenciál obce není plně využíván a dochází k řadě rozvojových aktivit, které jsou realizovány „ad hoc“.

Doba realizace: 1.1.2019 – 31.12.2020